Hoppa direkt till innehåll

Statuskontroll

Statuskontroller ger ökad trygghet och säkerhet, både för boende och för föreningen. Därför är de viktiga.

Regelbundna kontroller

Vart tredje år genomförs obligatoriska statuskontroller av samtliga lägenheter i föreningen. Detta för att upptäcka eventuella fel och brister i god tid innan det blir till allvarliga skador. Detta är en trygghetsåtgärd både för den boende och för föreningen. Kontrollerna görs utifrån ett protokoll för att upptäcka vattenskador, elfel, ventilation m m. De utförs av Riksbyggen på uppdrag från föreningen.
Lägenheter med anmärkning får protokollet med upptäckta brister som behöver åtgärdas. För vissa brister är föreningen ansvarig att åtgärda medan andra brister åligger den boende att åtgärda. Lägenhetsinnehavaren åläggs att åtgärda bristerna inom viss tid efter att protokollet lämnats ut. Protokollen ska därefter lämnas in avprickade för att bekräfta att bristen är åtgärdad. Därefter görs ett antal stickprovskontroller.

Ansvar

Vid t ex vattenskador har föreningen ansvar för utredning, utrivning och uttorkning.
Om skadan påtalats i protokollet och den boende har kännedom om skadan men underlåter att åtgärda den så övergår hela ansvaret till den boende som då får ta även föreningens kostnader.
Det är därför väldigt viktigt att respektera och åtgärda de fel och brister som noterats vid statuskontrollen och på så vis slippa bli överraskad av stora kostnader.

Ditt ansvar

Du är enligt lag skyldig att åtärda fel och brister som du gjorts medveten om och som kan medföra risk eller skada för andra, t ex intilliggande lägenheter eller fastigheten i sig. Underlåter du att åtgärda dem kan föreningen komma att åtgärda bristen på din bekostnad. Detta gäller även vid försäljning. Om du inte åtgärdat en brist som du gjorts medveten om (i form av en statusrapport till exempel) så är du skyldig att stå för kostnaderna även om du har flyttat.