Hoppa direkt till innehåll

En hållbar förening

Vi arbetar aktivt för hållbarhet, energieffektivisering, minskad klimatpåverkan samt trygghet och trivsel.

Västerängen
En hållbar förening

Vi vill på denna sida presentera och utveckla lite kring föreningens fokusområden inom de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Med hållbarhet menar vi allt vi inom föreningen kan göra för att minska vår påverkan på miljön inom en rad områden och samtidigt förbättra trivsel, trygghet, boendekvalitet och våra ägares kunskap och engagemang i föreningen.

Vem ansvarar för Västerängen?

Det är vi alla som är medlemmar i föreningen som tillsammans äger och ansvarar för Brf Västerängen. Ingen annan äger oss. Därför är Brf Västerängen allas vårt gemensamma ansvar att förvalta och vårda. Vi vill vara en aktiv förening som tar sin del av samhällsansvaret.

Hållbar ekonomi

Utan en långsiktig hållbar ekonomi kan vi inte åstadkomma mycket. Därför arbetarr vi med en långsiktig femårsbudget som tar hänsyn till alla de omfattande och kostsamma projekt vi för närvarande är engagerade i.

Energieffektivisering

Vi har gjort mycket på detta område, inte minst med solcellsprojektet och bättre energiavtal, treglasfönster, tilläggsisolering m m. Mer behöver göras för att minska energikostnaderna. Ledningsprojektet med nya rör kommer att minska dagens värmeförluster från de gamla rören.

Boendekvalitet / Trygghet

Alla ska trivas och känna sig trygga i sitt boende. Kamerabevakningen och porttelefonerna samt förstärkt belysning har bidragit. Det pågående Ledningsprojektet ger oss nya vatten och avloppsledningar samt nya finare innegårdar. Bäckby har blivit lugnare, bl a genom Polisens insatser och vi har hittills varit förskonade från allvarligare problem.

Biologisk mångfald / Utemiljö

Nu när vi får nya innegårdar kommer vi även att börja arbetet med övriga grönytor i syfte att öka den biologiska mångfalden genom ängsmark, planteringar och annat.
En spännande tid och utveckling av vår yttre miljö.

Klimatpåverkan / Beredskap

Målet är att minska vårt totala fotavtryck, som klimatpåverkan ibland kallas. Vi ska göra det genom klimatmedvetna val av inköp, teknik och samarbetspartners. Att erbjuda alla våra medlemmar möjligheten att byta till eldrivna fordon och ladda hemma kommer att minska vårt gemensamma utsläpp under de kommande åren.

Kretslopp / Återvinning

Budskapet om källsortering och återvinning behöver förstärkas i föreningen så att rätt avfall från hushållet hamnar rätt och kan återvinnas samt att grovsopor hamnar hos Återbruket.Vi kan alltid bli bättre om vi förstår varför vi källsorterar.

Inklusion / Engagemang

Vi är alla likvärdiga medlemmar och delägare i föreningen och behöver respektera och anpassa oss efter de stadgar och regler som finns. Vi behöver alla lära oss att umgås med varandra och kanske också engagera oss mer i gemensamma aktiviteter. Vi är en stor familj och är beroende av varandras delaktighet.

Information / Kommunikation

Vår webbplats kommer att fortsätta vara den viktigaste platsen för att hitta information. Vår epostadress till expeditionen är den enklaste vägen för förfrågningar samt att vi har öppet helgfria torsdagar. Men vi behöver göra mer för att underlätta kommunikationen.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Den har antagits av FN:s samtliga medlemsländer. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Det finns olika uppfattningar om klimatförändringarna. En enig forskarskara och WHO är dock överens att utsläppen från mänskliga aktiviteter, dvs industri, jordbruk, trafiksektorn m fl påverkar klimatet allt snabbare.
Vi tar inte lätt på det utan vill som förening vara en föregångare snarare än eftersläpare när det gäller omställning till miljövänligare alternativ. Vi ser vad som händer runt om vår vackra planet, och vi tar det på allvar.
TRAFIKSEKTORN
svarar för en tredjedel av alla utsläpp i Sverige. Bilar och tung lastbilstrafik svarar för 80% av trafiksektorns utsläpp. Sveriges mål att utsläppen ska ha minskat med 70% till 2030 och med 100% till 2045. Dessa mål ställer krav på oss alla, samhälle, företag, fastighetsägare och enskilda hushåll för att uppnå.